Η MYTILINEOS ανακοινώνει τη σύναψη μίας σειράς συμβάσεων που αφορούν νέα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες (BESS) για τη θυγατρική της METKA EGN, με την Gresham House στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την οποία έχουν μακρόχρονη συνεργασία.

Οι νέες συμβάσεις αφορούν ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν τη μελέτη, την προμήθεια και την κατασκευή τεσσάρων νέων μονάδων, καθώς επίσης και την επέκταση των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες σε τέσσερις λειτουργικές μονάδες. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των νέων έργων υπερβαίνει τα 150MW με περισσότερες από 275MWh αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες.

Τα συστήματα αυτά υποστηρίζουν την αυξημένη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Συγκεκριμένα, παρέχουν επικουρικές υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας του δικτύου. Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν ενέργεια σε περιόδους χαμηλής ζήτησης, ενώ όταν η ζήτηση είναι αυξημένη, μπορούν να την αποδεσμεύσουν και πάλι στο δίκτυο, κερδίζοντας επιπλέον έσοδα.

Η αξία των νέων συμβάσεων ανέρχεται σε περίπου 105 εκ. ευρώ.

Τα συγκεκριμένα νέα έργα BESS αποτελούν τη συνέχεια ανάλογων έργων τα οποία ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2017 και το 2018 για τον ίδιο πελάτη, παρέχοντας Απόκριση Ταχείας Συχνότητας (FFR) και άλλες επικουρικές υπηρεσίες προς τον Διαχειριστή του Ηλεκτρικού Δικτύου του Ηνωμένου Βασίλειου.

Η εκτέλεση των έργων έχει προχωρήσει και έχει ήδη ολοκληρωθεί μία από τις νέες μονάδες και οι σχετικές επεκτάσεις, ενώ το υπόλοιπο του χαρτοφυλακίου θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2020. Μετά την ολοκλήρωση των έργων, η METKA EGN θα έχει εγκαταστήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες, συνολικής ισχύος 230MW με αποθήκευση ενέργειας 315MWh, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως ένας από τους κορυφαίους παρόχους λύσεων στην Ευρωπαϊκή αγορά για την παροχή συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας βιομηχανικής κλίμακας σε μπαταρίες.

MYTILINEOS

H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου και Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,5 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 3.380 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Gresham House

Η Gresham House plc, είναι όμιλος εταιρειών εισηγμένος στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, με ειδίκευση στην εναλλακτική διαχείριση χαρτοφυλακίου (GHE.LN) παρέχοντας κεφάλαια, άμεσες επενδύσεις και εξατομικευμένες επενδυτικές λύσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνεπενδύσεων. Ο Όμιλος εστιάζει σε πέντε τομείς μακροπρόθεσμων εναλλακτικών επενδύσεων σε δύο κλάδους: Στρατηγικό Μετοχικό Χαρτοφυλάκιο και Ακίνητη Περιουσία με σκοπό τη δημιουργία υψηλών αποδόσεων σε ένα φάσμα εναλλακτικών επενδυτικών στρατηγικών με μακροπρόθεσμο ορίζοντα επενδύσεων.

Η Gresham House Energy Storage Fund plc επενδύει σε χαρτοφυλάκια λειτουργικών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας βιομηχανικής κλίμακας (ESS) στη Μεγάλη Βρετανία, χρησιμοποιώντας κυρίως μπαταρίες για την εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με πρόσβαση σε πολλαπλές πηγές εσόδων διαθέσιμων στην αγορά.

Η Gresham House έχει αναλάβει δέσμευση υπεύθυνης και αειφόρου επιχειρηματικής λειτουργίας και θεωρεί ότι η μακρόπνοη προοπτική στην παροχή αειφόρων επενδυτικών λύσεων θα αποτελέσει παράγοντα ανάπτυξης για την ενίσχυση της θέσης μας στην αγορά. Οι κατηγορίες του χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων, οι στρατηγικές υποδομές του ΗΒ και η δασοκομία ειδικότερα, έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα καθώς και τους παγκόσμιους στόχους αειφορίας, ενώ η προδραστική διαχείριση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διαχειριστικών κριτηρίων σε όλο το φάσμα των επενδύσεών μας συνδράμει τόσο στη δημιουργία όσο και στην προστασία της αξίας των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.