Η Fitch Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Intralot δίνοντας αξιολόγηση «CCC+» από «CCC». Η κίνηση αντικατοπτρίζει την πιο στενή σύνδεση της μητρικής με τη θυγατρική της στις ΗΠΑ, μέσα από την αναχρηματοδότηση του χρέους των δραστηριοτήτων της Intralot στις ΗΠΑ και την αύξηση κεφαλαίου της Intralot.

Οι όροι αυτού του νέου χρέους βελτιώνουν την πρόσβαση της Intralot στις ταμειακές ροές της θυγατρικής της και είναι ευνοϊκοί για το κόστος του χρέους σε ενοποιημένο επίπεδο. Η αναθεωρημένη αξιολόγηση λαμβάνει επίσης υπόψιν την αύξηση του ποσοστού της Intralot στο 100%, πλήρως χρηματοδοτούμενη από ίδια κεφάλαια μετά την αύξηση κεφαλαίου. Η διατήρηση της πρόσβασης στις ταμειακές ροές της Intralot Inc. παραμένει κρίσιμη για τη μητρική προκειμένου να υποστηρίξει επαρκείς δείκτες εξυπηρέτησης του χρέους, επισημαίνει πάντα σε θετικό κλίμα ο οίκος.