Έλλειμα ύψους 18,25 δισ. ευρώ παρουσιάζεται στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού, έναντι στόχου για έλλειμμα 19, 83 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021 και πλεονάσματος 1,92 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το πρώτο 11μηνο του έτους

Συγκεκριμένα διαμορφώθηκε έλλειμμα ύψους 13,75 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 15,3 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 6,94 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 42,12 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 806 εκατ. ευρώ ή 2,0% έναντι της εκτίμησης για το έτος 2020 που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021, γεγονός που οφείλεται στα αυξημένα έσοδα από φόρους λόγω του ότι η επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της υγειονομικής κρίσης δεν ήταν τόσο εμπροσθοβαρής όσο είχε εκτιμηθεί, καθώς και στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 47,19 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 916 εκατ. ευρώ ή 2% έναντι του στόχου. Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

  • α) ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 2,0%,
  • β) ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 373 εκατ. ευρώ ή 3,2%,
  • γ) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 27 εκατ. ευρώ ή 1,4%,
  • δ) Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 17 εκατ. ευρώ ή 1,2%,
  • ε) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 130 εκατ. ευρώ ή 1,4%,
  • στ) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 145 εκατ. ευρώ ή 7,5%,
  • ζ) Μεταβιβάσεις κατά 342 εκατ. ευρώ ή 7,0% ,
  • η) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 19 εκατ. ευρώ ή 4,3%,
  • θ) Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 37 εκατ. ευρώ ή 1,6%, εκ των οποίων επιστροφές δαπανών κατά 59 εκατ. ευρώ ή 5,6%.