Μετά τη λίστα Πέτσα και την καμπάνια ενημέρωσης για τον κορωνοϊό, έρχεται η λίστα Κικίλια για την καμπάνια αναγκαιότητας του εμβολιασμού.

Με στόχο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, τη διαμόρφωση «θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτών στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19», το.. υπουργείο Υγείας ετοιμάζει εκστρατεία ενημέρωσης στα βήματα της λίστας Πέτσα, με το ποσό που θα διατεθεί να είναι ακόμα άγνωστο.

Το σίγουρο είναι, λοιπόν, ότι πέρασε σχετικό άρθρο στον άσχετο νόμο περί «Αναδιοργάνωσης του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και μετονομασία του σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων».

Συγκεκριμένα στο άρθρο 74 με τίτλο «Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID -19», αναφέρεται ότι το υπουργείο Υγείας μέχρι και το τέλος Ιουνίου του 2021, θα οργανώσει Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 με αντικείμενο τη διαμόρφωση θετικής πεποίθησης και ενεργού συμμετοχής των πολιτώνστον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Για το σκοπό το υπουργείο Υγείας θα συνάψει δύο συμβάσεις που θα έχουν ως αντικείμενο τα εξής:
1] Τον δημιουργικό σχεδιασμό της εκστρατείας ενημέρωσης των πολιτών για τον έγκαιρο εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και τη διαμόρφωση των ενημερωτικών μηνυμάτων και πάσης φύσεως έντυπου, οπτικοακουστικού και ηλεκτρονικού, προωθητικού υλικού για την προβολή των μηνυμάτων της Εθνικής Εκστρατείας.

2] Τη διάθεση, με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο, οπτικοακουστικό ή ηλεκτρονικό, των μηνυμάτων και του υλικού της, προς τον σκοπό της πληροφόρησης των πολιτών ως προς όλα τα επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με τον εμβολιασμό τους, τα οφέλη, τα μέτρα προστασίας, τη διαδικασία, καθώς και την ασφαλή και σύμφωνη με τον κρατικό προγραμματισμό συμμετοχή τους στον εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Πέντε ημέρες για πέντε φορείς με απευθείας διαπραγμάτευση

Το άκρως ενδιαφέρον είναι ότι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 74, η Επιτροπή θα απευθύνει πρόσκληση για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί η διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης.

Η πρόσκληση των πέντε ημερών θα απευθυνθεί σε πέντε, τουλάχιστον, «οικονομικούς φορείς εγνωσμένου κύρους σε σχέση με το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων».

Οι προσκαλούμενοι φορείς, όπως ορίζεται στο σχετικό άρθρο, δύνανται να συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλη ένωσης, με συγκεκριμένη κατανομή των αναλαμβανόμενων εργασιών από έναν έκαστο εξ αυτών. Η σύμβαση ανατίθεται με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή».

Στις 17 Δεκεμβρίου 2020, συστάθηκε η Επιτροπή που θα κάνει την πρόσκληση ενδιαφέροντος και θα επιλέξει τους δυο αναδόχους, οπότε τις επόμενες ημέρες θα γνωρίζουμε ποιοι θα αναλάβουν τη δουλειά για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της καμπάνιας ενημέρωσης για τα καλά του εμβολιασμού.